Biológia komárov

→ Komáre sú skupinou viac ako 3500 druhov dvojkrídleho hmyzu, ktoré radíme do čeľade Culicidae. U nás sa vyskytuje asi 60 druhov komárov.

→ Vývinový cyklus komárov pozostáva zo 4 štádií: vajíčko, larva, kukla a dospelec (imágo). Z vajíčok sa liahnu larvy, ktoré sa 3-krát zvliekajú (majú 4 štádia), než sa zakuklia.

→ Živia sa drobnou potravou rastlinného aj živočíšneho pôvodu, ktorú filtrujú z vody. Dýchajú atmosférický kyslík, pričom sú zavesené na spodnej strane vodnej hladiny.

→ Vývin lariev trvá od 6 dní v teplej vode po 2 mesiace v chladnej vode. Posledné larválne štádium sa zakuklí a kukla sa asi po 2 dňoch mení na dospelca (imágo).

→ Samíc je zhruba toľko ako samcov. Obe pohlavia sa živia rastlinnými šťavami. Pária sa za letu, samička iba raz, samček sa môže páriť viackrát.

→ Po párení sa samičky väčšiny druhov musia nacicať krvi, aby v nich dozreli vajíčka. Hostiteľa vyhľadávajú pomocou čuchu (citlivé sú najmä na CO2 a niektoré zložky dychu a potu), tepelných receptorov a zraku.

→ Aktívne sú najmä za súmraku alebo na svitaní, väčšina druhov sa vyhýba priamemu slnku. Za veterného počasia nedokážu lietať. Samička 2-4 dni po nacicaní nakladie 50-500 vajíčok. Vajíčka kladú buď priamo do vody, kde sa začnú hneď vyvíjať (rody Culex, Anopheles, Culiseta) alebo ich kladú do vlhkej pôdy, kde čakajú kým budú zaplavené (rod Aedes).

→ Do prvej skupiny patria takzvané domové komáre, ktoré sa rozmnožujú v rozličných nádržiach (sudy s dažďovou vodou, vázy na cintorínoch, voda v pohodených pneumatikách, bazény, jazierka ap.). Do druhej skupiny patria tzv. záplavové (povodňové) komáre, ktoré sa masovo množia po povodniach a spôsobujú tzv. komárie kalamity. Komáre sú významné prenášače pôvodcov chorôb, na ktoré každoročne zomiera niekoľko stotisíc ľudí. Hoci aj u nás prenášajú pôvodcov viacerých chorôb, tie smrteľné a nebezpečné sa u nás našťastie nevyskytujú.

BTI – čo to je a ako funguje?

BTI je skratkou z mena pôdnej baktérie Bacillus thuringiensis spp. israelensis. BTI je vysoko toxické pre larvy komárov, preto sa prípravky na báze BTI používajú na biologickú kontrolu komárov. Pod termínom biologická kontrola komárov rozumieme znižovanie množstva komárov pomocou iných organizmov. Prípravky na báze BTI sa aplikujú vo forme roztoku alebo granulí do miest, kde sa vyvíjajú larvy komárov. Ich výhodou je, že sú selektívne a teda toxické len pre larvy komárov a niekoľko ich blízkych príbuzných. Na necieľové organizmy, vrátane rýb a človeka, nemá BTI žiaden vplyv.

Aký mechanizmus spôsobuje selektívnosť BTI? Baktéria produkuje bielkovinový jed, ktorý je však sám o sebe neškodný. Musí sa najskôr dostať do čreva hostiteľského organizmu, ktoré musí mať vysoko zásadité prostredie (pH>10). Aby sa bielkovinový jed aktivoval, musí prísť do kontaktu s enzýmami, ktoré premenia inak neškodný bakteriálny protoxín na biologicky aktívny toxín. Zároveň sa v čreve musia nachádzať receptory, na ktoré sa toxín naviaže. A tieto podmienky spĺňajú práve larvy komára. Následne toxín spôsobí, že napuchnú a prasknú črevné bunky, čím dôjde k prederaveniu čreva a následne k úhynu hostiteľa do niekoľkých hodín po skonzumovaní toxínu larvou komára.

Vedecký výskum a monitorovanie

Zúčastnenými partnermi sú Hlavné mesto Bratislava (SK), Bratislavský samosprávny kraj (SK), Trnavský samosprávny kraj (SK), Univerzita Komenského v Bratislave (SK) a Verein für Biologische Gelsenregulierung entlang Thaya und March (Združenie pre biologickú reguláciu komárov pozdĺž riek Dyje a Morava, AT).

Tento výskumný pracovný balík zahŕňa tri rôzne metódy na monitorovanie populácií komárov, skúmanie vírusov a parazitov, ktoré sú prenášané komármi a predstavujú potenciálne zdravotné riziko, a na monitorovanie úspešnosti biologickej regulácie komárov pomocou BTI. Pre úspech vedeckého výskumu a monitorovania je nevyhnutná efektívna a úzka spolupráca medzi biológmi, odborníkmi a dobrovoľníkmi zo Slovenska a Rakúska.


Larvy komárov
Množstvo lariev komárov v liahniskách v celom regióne zisťujú dobrovoľníci a odborníci, reportujú výsledky pomocou štandardizovaných digitálnych/analógových dotazníkov a v závislosti od počtu sa larvy komárov regulujú pomocou BTI.

Dospelé komáre: CO2 pasce
Dospelé komáre sa v mokradiach a v obciach a mestách odchytávajú pomocou CO2 pascí, spočítajú sa, určí sa ich druh a klasifikujú sa na záplavové, maláriové a domové komáre.

Invázne druhy: Ovitraps
Invázne druhy komárov zisťujú odborníci z Univerzity Komenského (SK) v spolupráci s AGES (AT) pomocou pascí na znášanie vajíčok, ktoré sa volajú ovitraps. Pasce rozmiestňujú a kontrolujú každé dva týždne.

Komáre ako vektory
Odborníci z Univerzity Komenského vyšetrujú pomocou biomolekulárnych metód niekoľko stoviek vzoriek dospelých komárov na prítomnosť vírusu západonílskej horúčky (West Nile Virus), Usutu vírusu (USUV) a parazitov rodu Dirofilaria. Potrebné vzorky poskytujú slovenskí a rakúski odborníci.

Prirodzené predátory komárov

Komáre majú v prírode množstvo predátorov, pričom predátory lariev a kukiel sú vo všeobecnosti efektívnejšie ako predátory dospelcov, pretože larvy a kukly sa vyskytujú koncentrovane v liahniskách, zatiaľ čo dospelce sú rozptýlené v prostredí. Spomedzi predátorov lariev sú najúčinnejšie ryby, ktoré v závislosti od druhu a veľkosti dokážu za deň skonzumovať stovky až tisíce lariev. Preto tam, kde sú ryby, komáre neprežijú. Ak nejaké pred rybami uniknú v hustej vodnej vegetácii, tak ich nie je veľa. Larvy komárov sú dôležitou potravou aj zákonom chránených mlokov. Jeden mlok ich za deň zožerie stovky. Komármi sa živí množstvo druhov vodného hmyzu, napríklad bzdochy, larvy vážok, dravé chrobáky (potápniky, larvy vodomila, krútňavce), ktoré dokážu za deň zožrať od jednej po desiatky lariev.

Po opustení vodného prostredia na komáre číhajú pavúky, vážky, žaby, netopiere a množstvo druhov hmyzožravých vtákov, ako napríklad dažďovníky. Vytváraním vhodných podmienok pre prirodzené predátory pomáhame znižovať množstvo komárov. Niektoré komáre sa však rozmnožujú na miestach, kde veľa predátorov nežije. Naviac sa tam larvy a kukly vyskytnú v takých množstvách, že ak ich aj predátory objavia, nedokážu ich všetky zožrať. Takúto stratégiu prežitia majú povodňové komáre, ktoré sa rozmnožujú vo záplavových vodách, ktoré trvajú len krátko a potom vyschnú. Vtedy je jedinou účinnou pomocou využitie parazitov, medzi ktoré patrí baktéria Bacillus thuringiensis spp. israelensis.

10 rokov skúseností s biologickou reguláciou komárov

Obyvateľstvo lužnej oblasti v okolí rieky Morava a Dyje na rakúskej strane už viac ako desať rokov profituje z biologickej regulácie komárov:

Rakúske obce Rabensburg, Hohenau an der March, Ringelsdorf-Niederabsdorf, Drösing, Jederspeigen, Dürnkrut, Angern an der March, Marchegg a Engelhartstetten založili v roku 2011 svoje vlastné združenie na reguláciu komárov v lužnej oblasti Morava-Dyje.

Združenie organizuje prácu našich dobrovoľníkov pod odborným vedením biológa. Odvádzajú mimoriadne hodnotnú prácu a splnili už množstvo úloh – len od roku 2017 boli na cestách až 655-krát! Do našich viac ako 1000 pascí na komáre sa chytilo 889 312 komárov, ktoré boli následne určené v našom laboratóriu. Vďaka tomu sa poznatky o tomto druhu hmyzu neustále rozširujú.

Vďaka projektu Interreg „Mosquito Bioregulation“ existuje aj medzinárodná spolupráca, v rámci ktorej sa učíme a podporujeme navzájom. V boji proti komárom sú nevyhnutné cezhraničné opatrenia, pretože komáre nepoznajú hranice!